ירושות – צוואה

חוק הירושה קובע את כללי ההורשה ואת זהות היורשים שיירשו את הנפטר. לאנשים זכות ואפשרות לשנות את כללי ההורשה הקבועים בחוק הירושה, ולהוריש את נכסיהם בהתאם לרצונם. יחד עם זאת נציין כי לא בכל מקרה יש צורך לעשות צוואה, שכן במקרים רבים אנשים מעוניינים להוריש בהתאם לכללים הקבועים בחוק, ועל כן במקרים כאלה אין צורך בעריכת צוואה.

אדם יכול לערוך צוואה על כל עזבונו, או רק על חלק מעזבונו. במקרה השני, יינתן צו קיום צוואה על אותו חלק בו עוסקת הצוואה, וצו ירושה על הרכוש בו הצוואה איננה עוסקת.

קיימות 4 דרכים לעריכת צוואה:

צוואה בעדים – צוואה זו תיחתם בפני שני עדים, כאשר המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו, וכאשר העדים והמצווה חתמו על הצוואה בעת אחת.

צוואה בכתב יד – הצוואה כולה תיכתב בכתב ידו של המצווה (ולא בהדפסה), עליה המצווה יחתום וירשום את תאריך עריכתה.

צוואה בפני רשות – צוואה זו תיערך בפני הרשם לענייני ירושה או בפני נוטריון, כאשר ה"רשות" תקריא בפניו של המצווה את דברי המצווה, ואת הדרך בה הוא מבקש להוריש את רכושו, והמצווה יאשר כי זו צוואתו.

צוואת שכיב מרע – צוואה בעל פה – אדם שרואה עצמו מול פני המוות, יכול לצוות את רכושו בפני שני עדים. שני העדים ירשמו על מסמך את דברי המצווה, ויתארו את נסיבות הצוואה ואת המועד של עריכת הצוואה, יחתמו על המסמך, ויפקידו אותה אצל הרשם לענייני ירושה, והכל בהקדם האפשרי. צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות לעריכתה, אם המצווה עודנו בחיים.