משמורת משותפת

בתי המשפט פוסקים משמורת משותפת כאשר אחד ההורים תובע זאת, ובמידה ואותו הורה עומד אחר התנאים להיות הורה משמורן במשמורת משותפת. לעיתים קרובות, בתי המשפט קובעים כי המשמורת תהיה משותפת לשני ההורים, כאשר רוב הזמן יהיו הקטינים אצל הורה אחד, ורק חלק מהזמן הם יהיו אצל ההורה השני. הסדר זה, בפועל, במציאות היום יומית, דומה להסדר של הורה משמורן יחידני עם הסדרי ראייה להורה השני.

שני ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם. לפיכך, בכל מקרה, לשני ההורים הזכות (והחובה) לדאוג לעניינים עקרוניים הקשורים לקטינים, וזאת בין אם שני ההורים מוגדרים כהורים משמורנים, ובין אם לאו. חינוך כללי ודתי, פיקוח על רכוש, דאגה לבריאות, הם נושאים עיקריים בהם לשני ההורים זכות לקבוע ולהחליט. כמובן שאין הכוונה לכל נושא פעוט, אלא בדברים חשובים ומהותיים כגון החלטה האם הקטינים ילמדו במסגרת דתית או חילונית, החלטה בה לשני ההורים יש מקום להחליט.

טובת הקטין – עיקרון העל המנחה את בתי המשפט בקביעת משמורת הקטין הינו טובת הקטין, כאשר מטבע הדברים טובת הקטין עלולה להתנגש עם רצון וטובת הוריו. לבחינת טובתו של הקטין ייעזרו בתי המשפט בחוות דעת מומחים.

"משמורת משותפת משפטית" – הסדרים בהם המשמורת איננה שוויונית מבחינת החזקת הקטינים הינה למעשה משמורת משפטית משותפת. במקרה זה, אחד ההורים מחזיק את הקטינים מספר גדול יותר של ימים מההורה השני. יש בתי משפט שיקבעו הסדר זה כהסדר של משמורת משותפת, עם קביעת מספר הימים בהם ישהו הקטינים אצל כל אחד מההורים, ויש בתי משפט שיקבעו הסדר זה כהסדר של הורה משמורן יחידני, עם הסדרי ראייה להורה השני.

"משמורת משותפת – פיזית" – חלוקה שוויונית או כמעט שוויונית של מספר הימים בהם ישהו הקטינים אצל כל אחד מההורים. לצורך החלטה האם המשמורת תהיה משמורת פיזית משותפת, או הסדר של הורה משמורן יחידני והורה עם הסדרי ראייה, בוחנים בתי המשפט מספר פרמטרים, כגון:

מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים.

רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים וטיב התקשורת ביניהם.

רצון הקטינים.

מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הקטינים.

קיומו של קשר טוב ותקין בין שני ההורים לבין כל אחד מהקטינים.

מגורי ההורים בסמיכות זה לזו, ותפיסת הילדים את שני הבתים כבתים מרכזיים בחייהם.

כאשר קיימים מספר קטינים, תיבחן שאלת הקשר בין הקטינים, כאשר העיקרון של אי הפרדת הקטינים זה מזה ישמש שיקול.

יישומו של כל פרמטר ישתנה בין מקרה למקרה, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה. במקרים רבים בתי המשפט יתייחסו לטענות שונות בזהירות, כגון היעדר תקשורת בין ההורים, תוך בחינת אפשרות לשיפור התקשורת.