משמורת משותפת – מזונות

שני ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם. כאשר ההורים מתגרשים יש צורך לקבוע האם שני ההורים ימשיכו להיות ההורים המשמורנים, כך שהמשמורת תהיה משמורת משותפת, או שמא רק אחד ההורים יהיה המשמורן, ואילו להורה השני יהיו זכויות ביקור (הסדרי הראייה).

המזונות במשמורת משותפת – הנחת היסוד היא כי שני ההורים המשמורנים נושאים בחלק מההוצאות עבור הקטינים, שהרי כשהקטין נמצא אצל כל הורה, משלם אותו הורה עבור אוכל ועבור הוצאות אחרות. ממילא, ההורה השני מוציא סכומים נמוכים יותר עבור הקטין.  מצד שני, קיימות הוצאות קבועות, כגון מדור וחלק מהוצאות אחזקת המדור (כגון ארנונה), שאינן משתנות למרות המשמורת המשותפת.

בפועל, על פי רוב, הוצאות ההורים גבוהות יותר בסך הכל הכללי במשמורת משותפת מאשר בהורה משמורן יחידי, שהרי שני ההורים צריכים להחזיק דירה מרווחת יותר עבור הקטינים, ולעיתים קרובות יש צורך בנסיעות רבות יותר, והוצאות מעין אלה.

הפחתה בגובה המזונות – ההפחתה המקובלת במזונות היא של 25% מגובה המזונות שהיה האב משלם לאם עבור הקטינים. הפחתה זו נוגעת בעיקר למקרים בהם הקטינים נמצאים בצורה כמעט שוויונית אצל כל אחד מההורים. ואולם, כל מקרה נדון לגופו, בהתייחס לכל נסיבות המקרה, לחלוקה בין ההורים במספר הימים בהם שוהים הקטינים אצל כל הורה, להכנסותיו של כל הורה ולפרמטרים נוספים. הפחתה זו נראית לא צודקת, שהרי מדוע צריך אב לשלם לאם מזונות עבור הקטינים, כאשר הקטינים נמצאים אצלו מחצית השבוע. מצד שני, ניתן לומר שחלק מההוצאות, כגון הוצאות עבור שכירת דירה, אינן משתנות, שהרי בכל מקרה האם הייתה צריכה לשכור דירה עבורה ועבור הקטינים, ומדוע תיפגע זכות זו בגלל שלאב משמורת משותפת. אין זה המקום לדון בכך, רק נאמר כי גישה זו נובעת מהגישה הבסיסית המחייבת את האב בתשלום מזונות עבור הקטינים (ניתן לקרוא על חיוב האב בנושא "מזונות קטינים").

ביטול המזונות – במקרים בהם המשמורת שוויונית, כשכל אחד מההורים מטפל בילדיו כמחצית השבוע, יש מקום לבחון האם יש להורות על ביטול המזונות. ואכן, קיימת פסיקה העוסקת במקרה כזה, הקובעת כי יש לבטל את המזונות. לעומת פסיקה זו, פסקי דין רבים משאירים את החיוב במזונות על האב גם במקרים כאלה, ומפחיתים מהאב כרבע מהמזונות שהוא היה משלם לו הקטינים היו במשמורת מלאה של האם.

הפחתה בהוצאות המדור – קיימת פסיקה הקובעת כי במקרים של משמורת משותפת הוצאות המדור שהאב צריך לשלם לאם יהיו נמוכות יותר מאשר במקרה בו האם הינה המשמורנית העיקרית.

קיימת התפתחות בפסיקה בנושא משמורת משותפת, במיוחד כאשר יותר ויותר אבות מתחילים לקבל משמורת משותפת, ויש להניח כי בתי המשפט ימשיכו לייצר הלכות חדשות בנושא גובה המזונות במשמורת משותפת.