בית הדין הרבני

בית הדין הרבני הוא הערכאה היחידה המוסמכת לדון בנושא הגירושין עצמם, במובחן משאר הסוגיות הקשורות להליך הגירושין, בהן יכול ותהיה סמכות מקבילה או סמכות ייחודית לבית המשפט לענייני משפחה. בית הדין הרבני הוא הערכאה היחידה המוסמך להורות וליתן פסק דין לגירושין. משמעות הדברים היא שייתכן, כפי שאכן קורה במקרים רבים, שבית המשפט לענייני משפחה יידון בכל הנושאים הקשורים לצדדים, לרבות ילדי הצדדים וחלוקת הרכוש, כאשר בנושאים הקשורים לקבלת גט ישאיר בית המשפט לענייני משפחה לבית הדין הרבני.

הכתובה – בדומה לנושא קבלת הגט, וככלל, לבית הדין הרבני קיימת סמכות ייחודית לדון, ולבית המשפט לענייני משפחה לא תהיה סמכות לדון בנושא זה.

מירוץ סמכויות וכריכה – לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה קיימת סמכות מקבילה לדון בנושאים שונים הקשורים לגירושין. לעיתים קרובות קיימת חשיבות לבחירת הערכאה שתדון בנושאים, שכן לעיתים קיימת השפעה על בחירת הערכאה ועל התוצאה הסופית.

מזונות ילדים בבית הדין הרבני – קיימים נושאים אשר גם אם הם נופלים לענייני גירושין, בית הדין הרבני לא יוכל לרכוש בהם סמכות אלא בהסכמת שני הצדדים. נושא מזונות ילדים נופל בגדר נושאים אלה. כלומר, בעוד שאת נושא מזונות הילדים לא ניתן יהיה לכרוך לתביעת גירושין, הרי שניתן יהיה לדון בה בהסכמת שני הצדדים. יחד עם זאת, בית הדין הרבני עשוי לרכוש סמכות לדון גם בנושא מזונות הילדים, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, ולאחר קבלת הסכמת שני הצדדים, כאשר הסכמה כזו יכולה כאמור לעיל להינתן בשתיקה. ברגע שבית הדין הרבני רכש סמכות לדון בנושא מסוים, הרי שבית המשפט לענייני משפחה ימשוך ידיו מתביעות שיוגשו בפניו. ולא ידון באותו נושא.

תקיפת בית הדין בבג"צ – לבית הדין הרבני שתי ערכאות, בתי הדין האזוריים ובית הדין הרבני הגדול. שתי ערכאות בית הדין הרבני כפופים לביקורת בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ. בג"צ עלול לשנות את החלטותיו של בית הדין הרבני במידה והן בגדר חריגה מסמכותו של בית הדין הרבני. חריגה מסמכות תהיה בין היתר במקרים בהם בית הדין הרבני יפסוק בניגוד לחוקי מדינת ישראל, או בניגוד לפסיקה של בית המשפט העליון. כך לדוגמא, אם בית הדין הרבני פסק בדרך שיש בה פגיעה בזכויות האשה, הרי שבג"צ יתערב בהחלטה זו.